بانک سپه: شماره حساب 0000535302361408 و شماره کارت 5892101214254597 به نام وحید مهمان نواز                 بانک ملت: شماره حساب 1937998369 و شماره کارت 6104337762464996 به نام وحید مهمان نواز                                بانک تجارت: شماره حساب 0071753905 و شماره کارت 5859831015124521                                به نام وحید مهمان نواز                                بانک ملی: شماره حساب 0110330529007 و شماره کارت 6037997271910797 به نام وحید مهمان نواز                                بانک صادرات: شماره حساب 0102345941000 و شماره کارت 6037691758150387 به نام اکبر مهمان نواز